Aller au contenu

Beebonds algemene voorwaarden

De Site (zoals hieronder gedefinieerd) wordt beheerd door BeeBonds, een naamloze vennootschap met ondernemingsnummer 0658 962 075, met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem (Vrijwilligerslaan 19) (hierna "BeeBonds"). BeeBonds "of de Bedrijf ").

BeeBonds raadt Investeerders en Gebruikers (zoals hierna gedefinieerd) aan om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") aandachtig te lezen. CGU ") alvorens de Site te gebruiken. Toegang tot de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd), het bezoek en gebruik van de Site door Investeerders en Gebruikers bevestigen hun instemming met deze AGV.

Deze GCU zijn opgesteld in het Frans, de hoofdtaal van BeeBonds. De GCU kunnen schriftelijk worden meegedeeld aan de Gebruiker die daarom verzoekt. De Gebruiker kan ze ook downloaden in PDF-formaat door hier te klikken. De GCU zijn ook beschikbaar in het Nederlands en Engels. BeeBonds zal met de Investeerder of Gebruiker communiceren in het Frans, Nederlands of Engels.

Inhoud

DEFINITIES

Naast de elders in de AVG gedefinieerde begrippen hebben de volgende begrippen die met een hoofdletter beginnen de volgende betekenis, tenzij anders aangegeven:

Bijlage :

Verwijst naar elke bijlage bij de GCU die er integraal deel van uitmaakt.

Opinie :

Betekent elk persbericht waarin informatie bekend wordt gemaakt die direct en/of indirect verband houdt met de Fund-Raising, met inbegrip van elke gebeurtenis die zich kan voordoen na de afsluiting van de Fund-Raising en tot de vervaldatum van de Uitgifte en die op de een of andere manier een directe en/of indirecte impact zou kunnen hebben op de Uitgifte.

BeeBonds :

Verwijst naar BeeBonds SRL, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Volontaireslaan 19, ingeschreven bij Banque Carrefour des Entreprises onder nummer BE 0658.962.075, handelend onder de Alternative Finance Platform (AFP) vergunning uitgegeven door de FSMA op 23 april 2019, en waaraan de Emittent de organisatie, structurering en marketing van de Obligatie heeft toevertrouwd. 

Kandidaat-belegger :

Verwijst naar de Gebruiker die zijn/haar profiel invult om Investeerder te worden.

Klant(en) : 

Verwijst samen naar Gebruikers en Investeerders.

GCU :

Verwijst naar de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, van toepassing op Beleggers en Gebruikers alsook op Uitgevende Instellingen, die de voorwaarden regelen die van toepassing zijn op de toegang tot de Diensten en op de toegang tot, het bezoek aan en het gebruik van de Site.

Vervaldatum :

Verwijst naar de vervaldag van de Obligaties, d.i. de datum tot wanneer de Obligaties interest zullen opbrengen ongeacht of het al dan niet een Werkdag is.

Uitgiftedatum :

Verwijst naar de datum van uitgifte van de Obligaties en vanaf dewelke de Obligaties interest zullen dragen.

Rente betaaldatum : 

De data waarop de Emittent de verschuldigde interest zal betalen aan de Obligatiehouders.

Aflossingsdatum :

De terugbetalingsdatum van de Obligaties waarop de Emittent zich verbindt om de hoofdsom van de Obligaties op de vervaldag terug te betalen.

Vervroegde aflossingsdatum :

Betekent de datum waarop de Emittent beslist om de hoofdsom van de Obligaties terug te betalen vóór de Vervaldag Terugbetalingsdatum in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in de Voorwaarden.

Gegevens :

Verwijst naar de Gegevens die door de Gebruiker of Investeerder zijn verstrekt.

Persoonlijke gegevens :

Verwijst naar Gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. identificeerbare natuurlijke persoon "een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Emittent(en) :

Verwijst naar de entiteit, een juridische entiteit, die het onderwerp is op de Site van een Fondsenwerving of Aanbieding via de uitgifte van schuldpapier in de vorm van Obligaties.

Obligatie-uitgifte :

Heeft betrekking op de uitgifte van achtergestelde obligaties met een maximumbedrag, met een jaarlijkse brutorente voor een bepaalde periode, die worden genoteerd onder een ISIN-code.

Overmacht :

Betekent (1) het volledige of gedeeltelijke verlies of de vernietiging van het computersysteem of de databank van de dienstverlener waarbij een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten redelijke stappen te ondernemen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen; (2) aardbevingen; (3) branden; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlogshandelingen of terrorisme; (7) stakingen, al dan niet uitgeroepen; (8) lock-outs (9) blokkades; (10) opstanden en rellen; (11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit); (12) een storing in het internetnetwerk of gegevensopslagsysteem; (13) een storing in het telecommunicatienetwerk; (14) een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of telecommunicatienetwerk waarvan de dienstverlener afhankelijk is; (15) een handeling of beslissing van een derde partij indien deze beslissing de correcte uitvoering van dit contract beïnvloedt; of (16) enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van de dienstverlener.

FSMA :

Wijst de Autorité des services et marchés financiers aan

Werkdag(en) :

Betekent een dag, met uitzondering van een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, waarop de banken en wisselmarkten in België open zijn voor algemene zaken en, indien een betaling in euro op die dag moet worden uitgevoerd, een werkdag voor het systeem.

Investeerder(s) : 

Betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon naar behoren vertegenwoordigd, die de wettelijke en reglementaire bevoegdheid heeft om in te schrijven op de Obligaties onder de voorwaarden beschreven in het Informatiememorandum en in de Voorwaarden en die heeft ingeschreven op de Obligaties op het BeeBonds internetplatform en daarbij zijn CGU heeft aanvaard.

Fondsenwerving :

Verwijst naar het aanbod op de site www.beebonds.com schuldbewijzen in de vorm van Obligaties. 

Beschrijvende noot :

Verwijst naar het door BeeBonds gepubliceerde document met informatie over de fondsenwerving.

Informatienota :

Betekent het aanbiedingsdocument opgesteld door de Emittent in overeenstemming met de Wet van 11 juli 2018 op de openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten en de toelatingen van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op gereglementeerde markten.

Financieringsdoelstelling :

Verwijst naar het maximaal uit te geven bedrag dat in geen geval mag worden overschreden in het kader van de Kapitaalverhoging, zoals beschreven in het Informatiememorandum.  

Minimale financieringsdoelstelling :

Betekent het minimum uit te geven bedrag op de Uitgiftedatum zoals beschreven in het Informatiememorandum.   

Obligatiehouder(s) :

Betekent elke natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon (rechtspersonen) die te allen tijde, inclusief tijdens de Inschrijvingsperiode, gerechtigd is (zijn) om te beweren de uiteindelijke eigenaar(s) van Obligaties te zijn.

Verplichtingen :

De achtergestelde obligaties die door de Emittent worden uitgegeven in verband met de Notes.

Aanbod(en) : 

Verwijst naar een fondsenwerving waarop een bijbehorend informatiememorandum betrekking heeft.

Partijen :

BeeBonds en de Gebruiker of Investeerder aanwijzen.

Inschrijvingsperiode : 

 

Betekent de periode, uiteengezet in het Informatiememorandum, gedurende dewelke Beleggers kunnen inschrijven op de Obligaties, onder voorbehoud van eventuele bijkomende inschrijvingsperiodes die kunnen worden georganiseerd.

Personen bij wie een belangenconflict speelt :

Alle personen die handelen in naam van BeeBonds, zoals haar bestuurders, werknemers en personeelsleden, die betrokken zijn bij activiteiten die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict of die toegang hebben tot bevoorrechte informatie of andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de klanten van BeeBonds of tot transacties afgesloten met of voor rekening van haar klanten en/of de Emittenten.

Project(en) :

Verwijst naar het (de) project(en) dat (die) meer volledig wordt (worden) beschreven in het Informatiememorandum van elke Uitgifte waaraan de opgehaalde fondsen zullen worden toegewezen.

Obligatiehoudersregister :

Betekent het door de Uitgevende instelling gehouden register waaruit blijkt dat de Obligatiehouders eigenaar zijn van de Obligaties door inschrijving in voornoemd register en op hun naam overeenkomstig Boek 5 - artikelen 5:23 en 5:24 en artikel 5:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Diensten :

Verwijst naar alle diensten die BeeBonds levert om (i) de bemiddeling tussen Emittenten en Investeerders via de Site mogelijk te maken om hun interactie te vergemakkelijken en de Projecten te promoten en (ii) Investeerders om een Lening toe te kennen aan Emittenten en zo de uitvoering van de Projecten te financieren.

Site : 

Verwijst naar de BeeBonds website, www.beebonds.comDe site is eigendom van en wordt beheerd door het bedrijf.

Sites van derden :

Alle andere websites dan BeeBonds.

Inschrijving : 

Verwijst naar het vermogen van investeerders om

Obligaties tijdens de Inschrijvingsperiode via het BeeBonds platform onder de voorwaarden van het Aanbod, zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht. 

Rentevoet :

Betekent de jaarlijkse rentevoet die de Obligaties zullen dragen tot de vervaldag van de Obligatie in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de Voorwaarden.

Algemene voorwaarden :

Betekent dit document dat de voorwaarden van de Obligaties en de inschrijvingsmodaliteiten ervan bepaalt, die onherroepelijk bindend zijn voor de Emittent.

Derde partij :

Verwijst naar elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of autoriteit anders dan de Partijen.

Gebruiker :

Verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden van de Site heeft aanvaard zonder een klantenidentificatieformulier te hebben ingevuld, en die daarom nog geen investering kan doen. 

INTERPRETATIE

Tenzij anders vermeld, wordt elke verwijzing in de AV naar een "artikel" of "subartikel" beschouwd als een verwijzing naar een artikel of subartikel van de AV.

De koppen en subkoppen van de GCU zijn uitsluitend bedoeld om het lezen te vergemakkelijken. Zij zullen op geen enkele wijze de reikwijdte, betekenis of interpretatie ervan beïnvloeden of beperken.

Afhankelijk van de context verwijzen de in artikel 2 in het enkelvoud vermelde begrippen ook naar het meervoud en omgekeerd.

De bijlagen bij de AVG maken integraal deel uit van de AVG en elke verwijzing naar de AVG impliceert een verwijzing naar de bijlagen en omgekeerd.

De termijnen waarnaar in de AVG wordt verwezen, worden berekend van middernacht tot middernacht. Ze worden berekend vanaf de dag die volgt op de dag van de handeling of gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. De vervaldag is in de termijn inbegrepen. Wanneer de vervaldag een zaterdag, zondag of feestdag in België is, wordt de vervaldag verschoven naar de volgende werkdag, tenzij anders bepaald in de AVU. Alle termijnen worden berekend in kalenderdagen, tenzij anders vermeld. Termijnen vastgesteld in maanden of jaren worden berekend van dag tot dag.

Wanneer een partij een "inspanningsverplichting" aangaat, houdt deze verplichting niet in dat een bepaald resultaat moet worden bereikt, maar vereist zij wel dat die partij de verhoogde toewijding, zorgvuldigheid en vaardigheid aan de dag legt die van een professional op dit gebied wordt verwacht om dat bepaalde resultaat te bereiken.

DOEL VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Gebruik van de diensten en aanvaarding

De AGV definiëren de voorwaarden die van toepassing zijn op toegang tot de Diensten en op toegang, bezoek en gebruik van de Site door zowel Gebruikers als Investeerders en beschrijven in deze context gedeeltelijk de rol en verplichtingen van Investeerders en Gebruikers.

Registratie op de Site als Gebruiker en/of Investeerder houdt in dat u eerst deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud hebt aanvaard.

Registratie op de Site houdt ook in dat de Gebruiker meerderjarig is en de wettelijke bevoegdheid heeft om een contract af te sluiten. Voordat de Gebruiker en/of kandidaat-Investeerder zijn inschrijving valideert, wordt hij/zij gevraagd te bevestigen dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorgestelde voorwaarden of ze niet wenst na te leven, zal hij niet kunnen genieten van de door BeeBonds aangeboden diensten of de Site niet kunnen gebruiken als Gebruiker.

De ALU zijn van toepassing (i) voor de Gebruiker, van zodra hij zich op de Site begeeft en tot hij de Site verlaat en (ii) voor de Investeerder, van zodra zijn Profiel wordt aangemaakt en tot het wordt verwijderd. De contractuele relatie tussen BeeBonds en de Gebruiker of Investeerder begint wanneer deze laatste de ALU aanvaardt.

 

2. Wijzigingen

Elke nieuwe versie, update, wijziging, aanpassing, toevoeging of verwijdering van functionaliteiten van de Site en/of Diensten is onderworpen aan de GCU.

De Gebruiker of Investeerder wordt geïnformeerd dat BeeBonds zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, de GCU op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

De Gebruiker of Investeerder wordt geïnformeerd over elke verandering, wijziging, update, toevoeging of intrekking van de GCU of een deel daarvan, door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat de Gebruiker in zijn Profiel heeft opgegeven, of door een gerelateerd bericht op de Site weer te geven.

Elke versie van de AGV wordt van kracht op de datum waarop deze op de Site wordt geplaatst en blijft van kracht tot de volgende wijziging of update van de AGV. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de Site na een wijziging van de AGV een aanvaarding van deze laatste inhoudt.

 

3. Sites van derden

De Gebruiker of Investeerder erkent dat de toegang tot, het bezoek en het gebruik van de Site software of diensten van derden kan vereisen en/of bevatten, waarop de licentieovereenkomsten of algemene gebruiksvoorwaarden van de Derden die er eigenaar van zijn of er verantwoordelijk voor zijn, van toepassing zijn. In de mate dat BeeBonds deze software of diensten ter beschikking stelt van de Gebruiker, zullen de licentieovereenkomsten en/of algemene gebruiksvoorwaarden van voornoemde Derden eveneens van toepassing zijn op deze software of diensten van derden en aldus de AGV vervangen ten aanzien van voornoemde.

Voor zover de Gebruiker of de Investeerder een (licentie)overeenkomst heeft gesloten met deze Derden, zal deze overeenkomst van toepassing zijn tussen deze voornoemde Derden en de Gebruiker, zonder dat BeeBonds hiervoor de minste verantwoordelijkheid draagt of dat de minste verplichting op BeeBonds rust. De Gebruiker aanvaardt de algemene gebruiksvoorwaarden en, in voorkomend geval, de licentieovereenkomst van voornoemde Derden.

VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE GEBRUIKER OF BELEGGER

In het algemeen verklaart en garandeert de Investeerder of Gebruiker dat noch zijn/haar toegang tot de Diensten, noch zijn/haar toegang tot, bezoek aan en gebruik van de Site inbreuk maakt op enige wet of regelgevende bepaling die van kracht is.

Door toegang te verkrijgen tot de Diensten en de Websites te bezoeken en te gebruiken, wordt de Investeerder of Gebruiker geacht de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en volledig handelingsbekwaam te zijn.

Indien de Investeerder of Gebruiker de Site bezoekt en/of gebruikt namens een Derde, bedrijf, organisatie, overheid of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert hij dat hij hiertoe bevoegd is en dat hij de capaciteit heeft om in te stemmen met elke rechtshandeling, met inbegrip van beschikkingshandelingen, namens deze Derde, bedrijf, organisatie, overheid of andere juridische entiteit en dat hij alle rechten, machtigingen en bevoegdheden heeft die nodig zijn om (onder andere):

 • de TOS accepteren namens de derde partij, organisatie, overheid of andere juridische entiteit waarvoor zij toegang heeft tot de Services en toegang heeft tot, een bezoek brengt aan en/of gebruik maakt van de Site;
 • maak een Profiel aan zoals hieronder gedefinieerd.

De Investeerder of Gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle Gegevens juist, volledig en actueel zijn en geen misleidende elementen bevatten.

De Investeerder of Gebruiker zal ervoor zorgen dat de Gegevens te allen tijde accuraat zijn en zal de Gegevens zo snel mogelijk aanpassen indien nodig.

BEEBONDS zal vertrouwen op de Gegevens, tenzij zij weet of reden heeft om aan te nemen dat de Gegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

BEEBONDS zal alle noodzakelijke verificaties en correcties van Gegevens uitvoeren in geval van twijfel over de juistheid en/of volledigheid van dergelijke Gegevens, met name in geval van tegenstrijdigheid tussen sommige van dergelijke Gegevens.

De Gebruiker verklaart en garandeert dat de Gegevens rechtsgeldig aan BEEBONDS en/of aan elke door hem aangewezen Derde kunnen worden doorgegeven en, in voorkomend geval, op de Site kunnen verschijnen.

De Gebruiker vrijwaart BEEBONDS tegen elk verhaal van wie dan ook, met inbegrip van andere Gebruikers, Investeerders en/of derden met betrekking tot de reproductie, publicatie, hosting en verspreiding van de Gegevens. De Gebruiker verklaart en erkent dat alleen hij/zij verantwoordelijk is voor de inhoud van de berichten die op de Site worden achtergelaten, ongeacht hun formaat (tekst, beeld, geluid) en hun aard (openbaar of privé).

DIENSTEN

 

1. Diensten verleend door BeeBonds

BeeBonds biedt alternatieve financieringsdiensten aan, in haar hoedanigheid van Alternatief Financieringsplatform (AFP), in de zin van artikel 4, 1° en 2° van de wet van 18 december 2016 tot organisatie van de erkenning van en het toezicht op crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (hierna de "Wet Crowdfunding") die alternatieve financieringsdiensten aanbiedt op de Site, ten voordele van zowel Emittenten als Investeerders (de "Diensten").

In dit kader is BeeBonds erkend als Alternatief Financieringsplatform (AFP) en ingeschreven op de ad hoc lijst die wordt bijgehouden door de toezichthoudende autoriteit, de FSMA. De toelating van BeeBonds werd op 23 april 2019 verleend door de Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), die gevestigd is in de Congresstraat, 12-14, 1000 Brussel en waarvan de website is www.fsma.be.

 

2. Diensten niet geleverd door BeeBonds

BeeBonds verleent geen beleggingsdiensten en oefent geen beleggingsactiviteit uit in de zin van artikel 2, 1° en 2° van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot de activiteit van het verlenen van beleggingsdiensten en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

BeeBonds ontvangt, verzendt of voert geen orders uit met betrekking tot financiële instrumenten in de zin van artikel 2, 1°, 1) van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot de activiteit van het verlenen van beleggingsdiensten en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor portefeuillebeheer en beleggingsadvies (zoals gedefinieerd door artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten).

BeeBonds oefent evenmin beleggingsadviesactiviteiten uit en verstrekt geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de zin van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot de activiteit van het verlenen van beleggingsdiensten en het statuut van en het toezicht op ondernemingen voor portefeuillebeheer en beleggingsadvies.

BeeBonds oefent geen activiteiten uit van portefeuillebeheer of plaatsing van financiële instrumenten in de zin van artikel 2, 1°, 7. en 8° van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot de activiteit van het verlenen van beleggingsdiensten en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor portefeuillebeheer en beleggingsadvies.

BeeBonds oefent geen activiteit uit van het plaatsen van financiële instrumenten in de zin van artikel 2, 1°, 7. van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot de activiteit van het verlenen van beleggingsdiensten en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

BeeBonds treedt niet op als financiële tussenpersoon of als gekwalificeerde tussenpersoon in de zin van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

BeeBonds treedt niet op als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

BeeBonds verleent geen betalingsdiensten in de zin van artikel I.9, 2° van het Wetboek van economisch recht en treedt niet op als betalingsdienstaanbieder in de zin van artikel 5 van de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld of als agent van een betalingsinstelling of instelling voor elektronisch geld in de zin van de artikelen 71 tot 74 en 190 van dezelfde wet.

BeeBonds treedt evenmin op als agent van een instelling voor elektronisch geld in de zin van artikel 4, 15° van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de instellingen voor elektronisch geld.

Het is BeeBonds verboden om de Bijdragen aan te houden en mandaten of volmachten te hebben over de Beleggersportefeuilles, de Emittentenportefeuilles, de Beleggersrekeningen en de Emittentenrekeningen.

BeeBonds kan in geen geval mandaten of volmachten hebben over de Portefeuilles of Rekeningen van Investeerders of Emittenten krachtens artikel 17 van de crowdfundingwet.

VOORAFGAANDE INFORMATIE

 

1. Algemeen kader en prospectuswetgeving

De Fundraisings alsook de diensten die BeeBonds aanbiedt in het kader van haar Site en in het bijzonder de Fundraisings in het kader van haar erkenning als Alternatief Financieringsplatform vormen openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten in de zin van de Wet van 11 juli 2018 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (hierna de "Prospectuswet").

In het kader van de wet van 18 december 2016 die de erkenning van en het toezicht op crowdfunding organiseert, eist BeeBonds dat de Fondsenwerving die op haar Site wordt aangeboden voor inschrijving door de Investeerders, wordt beheerd in het exclusieve belang van de Investeerders.

Behalve wanneer de Financieringsdoelstelling €5.000.000,00 (vijf miljoen euro) overschrijdt, berekend over een periode van twaalf (12) maanden, zijn de Emittenten vrijgesteld van de verplichting om een prospectus te publiceren voorafgaand aan de Fundraising, in overeenstemming met Artikel 7 van de Prospectuswet.

Bij gebrek aan een prospectus voert de FSMA geen due diligence uit op de informatie die op de site wordt verstrekt over de Emittenten, de Projecten en de georganiseerde Fondsenwerving.

 

2. Informatie

Overeenkomstig de artikelen 10 tot 19 van de prospectuswet, zullen de Beleggers worden geïnformeerd over de voorwaarden van de Fondsenwerving georganiseerd door BeeBonds en aangeboden voor inschrijving via de Site www.beebonds.com in het kader van haar erkenning als Alternatief Financieringsplatform door middel van Informatienota's die voldoen aan de volgende voorwaarden in overeenstemming met voornoemde wet: 

 • Inhoud die nauwkeurig, eerlijk, duidelijk en niet misleidend is;
 • Bevatten informatie over de Emittent ;
 • Het bedrag en de aard van de aangeboden beleggingsinstrumenten beperken;
 • Bevatten de redenen voor en de voorwaarden van de aanbieding, de risico's verbonden aan de Emittent en het betrokken beleggingsinstrument.

Daarnaast bevatten de Information Notes een korte beschrijving van de volgende items:

 • Een beschrijving van de voornaamste risico's die specifiek zijn voor de Emittent en de aangeboden beleggingsinstrumenten ;
 • Informatie over de Emittent, met inbegrip van de jaarrekeningen van de Emittent;
 • Informatie over de voorwaarden en redenen voor het aanbod;
 • Informatie over de kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten.

De Informatienota's voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Opgesteld als één document in begrijpelijke taal;
 • Het moet beknopt zijn en niet langer dan vijftien A4-pagina's;
 • Gepresenteerd en ingedeeld op een manier die ze gemakkelijk leesbaar maakt, met een leesbaar lettertype.

De FSMA voert geen voorafgaande controle uit op de Informatiememoranda of op de informatie die op de Website wordt verstrekt met betrekking tot de Emittenten, de presentatie ervan of de georganiseerde Fundraisings.

In overeenstemming met de FSMA Mededeling 2018-09 van 22 juni 2018 - Uitvoering van het Prospectusreglement - opgesteld in toepassing van de wet van 11 juli 2018 die de wet van 18 december 2016 op bepaalde punten corrigeert, zal BeeBonds, ten laatste op de dag van de openstelling van de Fundraising voor het publiek, het desbetreffende Informatiememorandum aan de FSMA meedelen. 

 

3. Voorafgaande informatie in het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit het wetboek van economisch recht dat van toepassing is op overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten (artikel VI.58 van het COB).

Informatie over leveranciers

BeeBonds SRL, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B - 1160 - Brussel, Seed Factory, Avenue des volontaires 19, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0658.962.075, met BTW-nummer BE0658.962.075. Behalve per post kan BeeBonds ook worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: hello@BeeBonds.com ;

De activiteit van BeeBonds is onderworpen aan een erkenningsregeling. Krachtens de wet van 18 december 2016 tot organisatie van de erkenning van en het toezicht op crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. BeeBonds is erkend als alternatief financieringsplatform en is ingeschreven op de ad hoc lijst die wordt bijgehouden door de toezichthoudende autoriteit, de Autorité des Services et Marchés Financiers (afgekort "FSMA"), gevestigd in de Congresstraat, 12-14, 1000 Brussel en waarvan de website is www.fsma.be.

Informatie over de financiële afdeling

De financiële dienst die de Investeerder zal ontvangen is een alternatieve financieringsdienst en bestaat uit de mogelijkheid voor de Investeerder om in te schrijven op een Kapitaalverhoging en dus een investering te doen in de vorm van een Obligatie-uitgifte;

De toegang en de inschrijving van de Klanten op de Site van BeeBonds zijn gratis, zodat de Klanten BeeBonds geen enkele vergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 17 van de AVG;

Artikel 20 hieronder beschrijft de fiscale behandeling van de belegging voor de Investeerder met betrekking tot de roerende voorheffing. BeeBonds is niet op de hoogte van andere belastingen dan deze vermeld in artikel 20;

Artikel 8 verwijst naar het risico dat de Investeerder loopt wanneer hij investeert in een Kapitaalverhoging uitgegeven door een Emittent; 

De informatie in deze AGV blijft geldig totdat deze wordt gewijzigd in een nieuwe versie van de AGV in overeenstemming met artikel 4.2 hierboven; 

In overeenstemming met artikel 16.2.1 worden de bedragen waarop is ingeschreven rechtstreeks door de Investeerder betaald op de rekening die de Emittent specifiek voor de Fondsenwerving heeft geopend. De terugbetaling van kapitaal en opgelopen rente zal door de Emittent gebeuren op de bankrekening van de Investeerder waarnaar verwezen wordt;

De consument hoeft geen specifieke extra kosten te betalen voor het gebruik van internet als middel voor communicatie op afstand.

 

4. Herroepingsrecht en op afstand gesloten overeenkomsten

Zoals beschreven in artikel 4.1.4 begint de contractuele relatie tussen BeeBonds en de klant op het moment dat deze laatste de onderhavige AGV aanvaardt. Vóór deze aanvaarding kan de internetgebruiker de homepage van de BeeBonds-site en een deel van de inhoud ervan vrij raadplegen.

Artikel 34 bepaalt dat de rechtsverhouding tussen BeeBonds en haar klanten enerzijds en de Emittenten anderzijds uitsluitend wordt beheerst door het Belgisch recht en dat elk geschil dienaangaande tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de rechtbanken van Brussel. Hetzelfde artikel bepaalt dat hetzelfde geldt voor de rechtsverhouding tussen de Investeerder en de Emittent.

Overeenkomstig de preambule van de AVU zijn deze beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. BeeBonds communiceert, naar keuze van de Klant, in een van de drie voornoemde talen, afhankelijk van de keuze die hij bij zijn inschrijving op de Site heeft gemaakt.

De Gebruiker die zich voor privédoeleinden wenst in te schrijven op de Site en aldus Gebruiker wordt en die daartoe de AGV heeft goedgekeurd, kan zich op elk moment herroepen en uitschrijven door een e-mail te sturen naar het volgende contactadres: hello@Beebonds.com. De uitschrijving van de Site en de daaropvolgende beëindiging van de contractuele relatie met BeeBonds vindt plaats binnen vijf dagen na de effectieve ontvangst door BeeBonds van de e-mail of aangetekende brief met de opzegging.

Elke Investeerder die deelneemt aan een Fund Raising heeft ook het recht om zich terug te trekken binnen een periode van 14 dagen vanaf de datum van bevestiging van deelname aan de Fund Raising.

Om de overeenkomst rechtsgeldig te herroepen, moet de gebruiker binnen de bovengenoemde termijn een e-mail sturen naar BeeBonds op het e-mailadres hello@BeeBonds.be, waarin hij BeeBonds op de hoogte stelt van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen. De gebruiker kan ook een aangetekende brief sturen naar het hoofdkantoor van BeeBonds.

RISICO'S DIE INHERENT ZIJN AAN HET WERVEN VAN FONDSEN

 

1. Risico's

Inschrijving op een Kapitaalverhoging houdt een zeker risico in voor de Investeerder met betrekking tot de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de aangegroeide rente, aangezien deze afhangen van de solvabiliteit van de Emittent gedurende de hele looptijd van de Obligatie.

Het risico bestaat dat de Investeerder het kapitaal en/of de interesten niet geheel of gedeeltelijk terugkrijgt in geval van wanbetaling door de Kredietnemer in omstandigheden waarvoor BeeBonds niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk kan worden gesteld. 

BeeBonds publiceert op haar Site voor elke Fund Raising informatie over het project van de Emittent, het Informatiememorandum zoals beschreven in artikel 7.2 en het Beschrijvend Memorandum. Dit laatste omvat de belangrijkste financiële gegevens van de Emittent en die van de projecten waaraan de opgehaalde fondsen zullen worden toegewezen. Deze informatie is ALLEEN bedoeld om Investeerders te informeren zodat zij hun eigen mening kunnen vormen over de Fondsenwerving waarin zij overwegen te investeren. In geen geval mag deze informatie worden beschouwd als een stimulans om te investeren in de Fondsenwerving. 

BeeBonds raadt de Belegger aan om bij twijfel over de geschiktheid van dit type belegging in relatie tot zijn/haar persoonlijke omstandigheden, eerst het advies van een professionele financiële adviseur in te winnen.

Beleggers worden geïnformeerd dat, in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent, zij mogelijk de verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en hun belegging geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Investeerders om hun eigen mening te vormen over de Emittent en over de voorwaarden van de Aanbieding, rekening houdend met onder andere de voordelen en risico's die verbonden zijn aan een dergelijke investering. Het is de verantwoordelijkheid van de Beleggers om het Informatiememorandum voor elke Kapitaalverhoging te raadplegen dat beschikbaar is op de Website, zodat zij zichzelf kunnen informeren over de voorwaarden van verzuim van de Emittent en over de voorwaarden waaronder de betaling van de opgelopen rente en/of de terugbetaling van het kapitaal kan worden opgeschort en/of, indien blijkt, geannuleerd.

Het risico waaraan de Investeerder wordt blootgesteld in verband met een Fondsenwerving is strikt beperkt tot het verlies van het geïnvesteerde kapitaal en de opgelopen rente na een wanbetaling door de Emittent die leidt tot de opschorting en, indien van toepassing, het verdwijnen van de verplichting om kapitaal terug te betalen en rente te betalen.

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart de Investeerder dat hij/zij naar behoren is geïnformeerd over de risico's die inherent zijn aan een Fondsenwervende Inschrijving zoals hierboven beschreven en deze met volledige kennis van zaken aanvaardt.

 

2. Vastgelegd kapitaal en geen garantie

Elke Inschrijving op een Kapitaalverhoging houdt ook in dat het geleende kapitaal vastligt, aangezien de Investeerder zal moeten wachten tot de voorwaarden van de Obligatie-uitgifte om de volledige terugbetaling van het bedrag van de Inschrijving te ontvangen.

Via het Informatiememorandum is de Investeerder zich ervan bewust dat deze lock-upperiode kan worden verlengd met maximaal 6 maanden vanaf de vervaldatum van de Obligatie op basis van een eenzijdige verlenging aangevraagd door de Emittent.

In overeenstemming met de informatie uiteengezet in het Informatiememorandum, wordt de Investeerder geïnformeerd dat de Emittent de Obligatie-uitgifte vroegtijdig en eenzijdig kan beëindigen.

De betaling van Rente door de Emittent wordt op geen enkele wijze gegarandeerd en/of verzekerd door BeeBonds.

GESCHIKTHEID

Voorafgaand aan de levering van de Diensten aan de Gebruiker, verzamelt BeeBonds gegevens met betrekking tot de kennis en ervaring van de Gebruiker op het vlak van beleggingen en alternatieve financieringen alsook beleggingsinstrumenten, door middel van een vragenlijst die de Kandidaat-belegger moet invullen bij zijn inschrijving op de Site, zodat de Kandidaat-belegger kan bepalen of de via de Site aangeboden Fondsenwerving voor hem geschikt is.

Indien BeeBonds op basis van de overeenkomstig artikel 9.1 verzamelde Gegevens oordeelt dat de via de Site voorgestelde Fondsenwerving niet geschikt is voor de Kandidaat-Belegger, zal BeeBonds de Kandidaat-Belegger hiervan op de hoogte brengen.

Indien de Kandidaat-Belegger ervoor kiest om de in artikel 9.1. bedoelde Gegevens niet te verstrekken of indien de overeenkomstig artikel 9.1. verzamelde Gegevens ontoereikend zijn, waarschuwt BeeBonds de Kandidaat-Belegger dat zij niet kan bepalen of de via de Site voorgestelde Fondsenwerving voor hem/haar geschikt is. In dat geval zal de Kandidaat-belegger niet via de Site kunnen beleggen.

SITE

De website www.BeeBonds.be is eigendom van en wordt beheerd door BeeBonds.

Het bezoeken en gebruiken van de Site als Belegger of Gebruiker is gratis. De toegang tot de Diensten en het gebruik van de Site als Emittent geven aanleiding tot een vergoeding van BeeBonds overeenkomstig artikel 17 en de Overeenkomst tussen de Emittent en BeeBonds.

Het doel van de Site is het samenbrengen van enerzijds Emittenten die fondsen wensen te lenen om hun professionele activiteit en/of Projecten te financieren en anderzijds Klanten die een investering wensen te doen in de vorm van Obligaties.

De site maakt het mogelijk :

 • Openbare presentatie van projecten door emittenten ;
 • Investeerders ontdekken projecten ;
 • Het samenbrengen van Emittenten en Investeerders om hun interactie te vergemakkelijken en de financiering van projecten te bevorderen door middel van het aantrekken van kapitaal door Investeerders aan Emittenten.
 • Online Inschrijving door Investeerders in Projecten aangeboden door Emittenten via de Site.

De Investeerder en de Gebruiker erkennen dat alle informatie met betrekking tot de Site, behalve de inhoud van de Site die door de Gebruikers en of Investeerders zelf wordt gegenereerd, de exclusieve eigendom vormt van BeeBonds, die de enige eigenaar is van de rechten met betrekking tot de Site en de actualisering en het onderhoud ervan verzekert.

REGISTRATIE OP DE SITE

Toegang tot de homepage en een deel van de inhoud van de site is gratis.

De meeste pagina's van de Site, zoals de pagina's die betrekking hebben op de Emittenten, de komende Fondsenwerving en de daadwerkelijke inschrijving op een van hen, zijn echter voorbehouden aan personen die zich vooraf als Gebruiker op de Site hebben geregistreerd.

Gebruikers kunnen zich registreren op de Site door alle verplichte velden van het registratieformulier op de Site in te vullen. Natuurlijke personen, rechtspersonen of andere privaatrechtelijke rechtspersonen komen in aanmerking om Investeerder te worden op de Site. In aanmerking komen voor de Site betekent niet dat de Gebruiker kan deelnemen aan een Fondsenwervingsevenement.

Alvorens hun registratie op de Site te valideren, worden Gebruikers die zich op de Site willen registreren gevraagd te bevestigen dat zij de GCU hebben ontvangen, gelezen en zonder voorbehoud accepteren.

Zodra aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, krijgt de Gebruiker een gebruikersnaam, een identificatiecode (zijn/haar e-mailadres) en een wachtwoord (hierna te noemen de "Gebruikers-ID"). Identificatiegegevens "Deze informatie is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mag niet worden meegedeeld aan of gedeeld met een andere Investeerder of Gebruiker of een derde partij. De Identificatie-informatie zal de Gebruiker in staat stellen om verbinding te maken met zijn/haar Profiel.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de Identificatiegegevens. Indien de Gebruiker vaststelt dat een andere Belegger of Gebruiker of een Derde toegang heeft tot zijn Profiel, zal de Gebruiker BeeBonds hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

In geval van verspreiding of gebruik door de Gebruiker van één of meer van zijn Identificatiegegevens op een manier die in strijd is met het (de) beoogde doel(en), staat het BeeBonds vrij om de toegang van deze Gebruiker tot zijn Profiel te beëindigen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze Identificatiegegevens door een andere Belegger of Gebruiker of een Derde en voor de handelingen of verklaringen die hij als Gebruiker via zijn Profiel heeft afgelegd, ongeacht of deze frauduleus zijn of niet. De Gebruiker vrijwaart BeeBonds tegen alle vorderingen en acties in dit verband.

Apparatuur en accessoires (computers, software, elektronische communicatiemiddelen, enz.) die toegang tot de Site en Diensten mogelijk maken, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker of Investeerder, net als de kosten voor elektronische communicatie die voortvloeien uit hun toegang, bezoek en gebruik.

Door de AGV te aanvaarden, verklaart en garandeert de Gebruiker of Investeerder dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet en elektronische communicatiemedia.

GEBRUIK VAN DE SITE

 

1. Gebruikerslicentie

BeeBonds verleent de Gebruiker, die deze aanvaardt, het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht, voor de duur van de geldigheid van de GCU, om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site met als enig doel de Diensten te ontvangen, tenzij anders bepaald in de GCU.

 

2. Verplichtingen van de Gebruiker of Investeerder bij het gebruik van de Site

De Gebruiker verbindt zich ertoe zich niet de identiteit van een andere Investeerder of Gebruiker of een Derde toe te eigenen en zich niet als Gebruiker te registreren aan de hand van valse gegevens, ongeacht of deze gegevens louter denkbeeldig zijn of toebehoren aan of verwijzen naar een andere Investeerder of Gebruiker of een Derde.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkel moment gebruik te maken van de Identificatiegegevens van een andere Gebruiker waarvan hij kennis heeft gekregen.

Bij toegang tot, bezoek en gebruik van de Site of toegang tot de Services, verbindt de Gebruiker zich ertoe de volgende verplichtingen na te leven:

 1. De Gebruiker zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven;

 2. De gebruiker zal de site niet illegaal of in strijd met de AVG gebruiken of anderen aanmoedigen de site te gebruiken;

 3. De Gebruiker zal geen inhoud plaatsen of acties ondernemen tegen BeeBonds die inbreuk maken op de rechten, met inbegrip van de Intellectuele Eigendomsrechten, van een andere persoon of die de wet schenden;

 4. De Gebruiker zal zich op de Site niet schuldig maken aan gedrag dat schadelijk, beledigend of nadelig is voor de belangen van BeeBonds;

 5. De Gebruiker zal geen enkele verbintenis aangaan namens een Derde;

 6. De Gebruiker zal de Site niet in licentie geven, verkopen, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, aanpassen of commercieel exploiteren, behalve zoals toegestaan door de AVG;

 7. De Gebruiker mag de Site niet geheel of gedeeltelijk onderwerpen aan reverse-engineering, de broncode ervan afleiden, wijzigen, decompileren, uit elkaar halen of daarvan afgeleide werken maken;

 8. De gebruiker mag de site niet gebruiken op een manier die de site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik en genot van de site door een andere partij zou kunnen verstoren;

 9. De Gebruiker zal de Site niet bezoeken om een soortgelijke of concurrerende website te bouwen of te promoten; en

 10. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze AVU, mag geen enkel deel van de Site (of hun softwarecode) worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepubliceerd of verzonden, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Bij toegang tot, bezoek en gebruik van de Site of toegang tot de Services, verbindt de Gebruiker zich er verder toe geen materiaal of informatie te verzenden die : 

 1. Is oneerlijk, oneerlijk of frauduleus ;

 2. Haatdragend, bedreigend of pornografisch is, of kan aanzetten tot geweld;

 3. beledigend, kwetsend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend of obsceen is;

 4. bedoeld is om andere Gebruikers lastig te vallen of te intimideren, of andere Gebruikers lastigvalt of intimideert;

 5. Zijn eigen Identificatiegegevens bevat of opzettelijk de Identificatiegegevens van een andere Gebruiker bevat;

 6. gegevens en/of informatie van derden bevat of bedoeld is om dergelijke gegevens en/of informatie op te vragen;

 7. Kwaadaardige inhoud bevat, zoals malware, Trojaanse paarden of virussen, of op andere wijze de toegang tot, het bezoek aan en/of het gebruik van de Site door een Gebruiker belemmert;

 8. Hierbij gaat het om het verzenden van ongevraagde massamail of soortgelijke methoden;

 9. zich de identiteit van een andere Gebruiker, persoon of entiteit toe-eigent of valselijk voorstelt, of frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is;

 10. Gebruikt geautomatiseerde middelen om het Project kunstmatig te promoten;

 11. commerciële of verkoopactiviteiten omvat, zoals reclame, promoties, wedstrijden, prijstrekkingen of piramideschema's, die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door BeeBonds; of

 12. Conflicten met de GCU.

De lijsten in artikels 12.2.3. en 12.2.4. zijn niet beperkend noch limitatief. BeeBonds behoudt zich het discretionaire recht voor om elke andere handeling als een schending van de TOS te beschouwen.

Elke reproductie, verspreiding onder het publiek en mededeling aan het publiek van de inhoud van de Site door de Belegger of Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeeBonds voor commerciële doeleinden is verboden.

In overeenstemming met artikel 12.2.6.verbindt de Gebruiker zich ertoe de Site niet te gebruiken voor commerciële doeleinden en geen producten of diensten aan te bieden tegen directe of indirecte vergoeding, anders dan in het kader van de fondsenwervingsactiviteiten waarbij hij betrokken is of die hij uitvoert; hij verbindt zich ertoe de toegang tot de Site en de Diensten of tot zijn Profiel niet door te verkopen of beschikbaar te stellen aan een derde en/of een andere Gebruiker, al dan niet tegen betaling; hij verbindt zich ertoe geen reclame-, promotie- of sponsorboodschappen te publiceren waarvoor een Gebruiker wordt vergoed, in welke vorm dan ook.

Voor de duur van de hosting van de inhoud van de Gebruiker op de Site en in het strikte kader van de functionaliteiten die het mogelijk maken om de Site toegankelijk te maken via internet of een ander elektronisch communicatiemedium, geeft de Gebruiker BeeBonds de toestemming om zijn inhoud te reproduceren/weer te geven en het formaat of de presentatie ervan aan te passen, voor zover dat nodig is.

De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat, rekening houdend met de intrinsieke kenmerken van internet en de elektronische communicatiemiddelen, zijn identificatiegegevens en de door hem verstrekte inhoud niet beschermd zijn tegen de risico's van afleiding en/of hacking, waarvoor BeeBonds niet verantwoordelijk kan worden gesteld, behalve bij ernstige nalatigheid of vrijwillige deelname van BeeBonds aan een dergelijke afleiding en/of hacking. Het is aan de gebruiker om, indien nodig, alle passende en redelijke maatregelen te nemen om zijn identificatiegegevens en de door hem gepresenteerde inhoud te beschermen.

 

3. De verplichtingen van BeeBonds

BeeBonds behoudt zich ook het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Gebruiker en om een vergoeding te eisen voor de schade die BeeBonds heeft geleden als gevolg van elke schending van de GCU en/of fout van welke aard dan ook begaan door de Gebruiker.

BeeBonds verwerft geen eigendomsrechten op de inhoud(en) die de Gebruiker op de Site publiceert en/of voorstelt.

BeeBonds streeft ernaar de Site en de Diensten vierentwintig uur per dag (24/24) en zeven dagen per week (7/7) toegankelijk te maken.

BeeBonds kan de toegang tot de Site en/of de Diensten onderbreken, met name om onderhouds- of actualiseringsredenen.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat BeeBonds zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, delen van de Site te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de Site na elke update, wijziging of aanpassing van de Site betekent dat hij deze update, wijziging of aanpassing aanvaardt.

Op de Site worden de Projecten voorgesteld in chronologische volgorde, volgens de Openingsdata van de Fondsenwerving. Geen enkele kapitaalband of vergoeding tussen BeeBonds en de Emittenten beïnvloedt de rangschikking of verwijzing van de Projecten.

4. Toegangsbeperkingen

BeeBonds behoudt zich het eenzijdige recht voor om de toegang tot de hele of een deel van de site te verbieden aan elke Gebruiker, Klant, Emittent die deze AGV schendt, met inbegrip van de hieronder vermelde gevallen:

 1. De persoonlijke gegevens waartoe hij toegang heeft via de site van BeeBonds gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om grote hoeveelheden ongevraagde e-mails te versturen ("spamming");
 2. Op enigerlei wijze schade toebrengen aan de reputatie van BeeBonds en/of haar Site en/of ;
 3. Inbreuk maken op de intellectuele rechten van derden;
 4. De site BeeBonds te gebruiken voor illegale, beledigende, racistische, onfatsoenlijke, bedreigende of frauduleuze doeleinden.

De opsomming in artikel 12.4.1 is noch limitatief noch uitputtend. BeeBonds behoudt zich tevens het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze zelfde personen en van hen schadevergoeding te eisen voor de schade die BeeBonds heeft geleden.

PROFIEL

Zodra Gebruikers zich registreren op de Site, hebben ze hun eigen elektronische profiel (het "Profiel"), dat overeenkomt met de account en persoonlijke ruimte die specifiek is voor deze Gebruiker en dat toegankelijk is door in te loggen op de Site, en dat met name de Gegevens van deze Gebruiker en de kenmerken van de Projecten bevat.

Alvorens deel te nemen aan enige Fondsenwerving en om het profiel af te ronden, zal de Gebruiker door de Website worden uitgenodigd om het profiel aan te vullen door Gegevens en bewijsstukken te verstrekken die BeeBonds in staat stellen om de identiteit van de Gebruiker met zekerheid te identificeren en te controleren, in overeenstemming met artikel 26 van de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten. Als de Gebruiker de Gegevens niet verstrekt, kan hij niet deelnemen aan de Fondsenwerving.

Zodra de Gegevens en ondersteunende documenten zijn verstrekt, kan de Investeerder deelnemen aan de Fondsenwerving.

Het staat de Gebruiker te allen tijde vrij om zijn/haar Gegevens te wijzigen of te verwijderen, op voorwaarde dat de gegevens die nodig zijn voor de controle van zijn/haar Investeringen en de naleving van de wettelijke verplichtingen van BeeBonds worden bewaard.

EXPLOITATIE VAN DE SITE EN INVESTERINGSPROCES

 

1. Investering

Wanneer een Investeerder heeft gekozen om te investeren in een Aanbieding en het bedrag waarop hij wenst in te schrijven, via BeeBonds, vindt de Inschrijving plaats via de Site, zonder dat BeeBonds op enige wijze partij is in de Aanbieding.

De Investeerder selecteert de Fund Raising van zijn keuze en geeft op de Site het nominale bedrag aan waarop hij wenst in te schrijven. De voorwaarden van het Aanbod (rentevoet, looptijd, frequentie en terugbetalingsvoorwaarden, enz.) worden uiteengezet in het Informatiememorandum voor elke Fondsenopwerving en zijn beschikbaar op de Site. Zodra de Investeerder een samenvattende e-mail heeft ontvangen met de algemene financiële informatie die vereist is om de Inschrijving te voltooien, wordt de Inschrijving uitgevoerd door overschrijving op de rekening van de Emittent. Zodra de Investeerder deze overschrijving heeft gedaan, zal zijn/haar inschrijving op de Aanbieding als definitief worden beschouwd onder voorbehoud van vervulling van de opschortende en/of opschortende voorwaarden waarnaar wordt verwezen in artikel 14.4.

Op voorwaarde dat de Financieringsdoelstelling geheel of gedeeltelijk is bereikt en/of de Aanbieding tijdig of vervroegd is afgesloten, zal BeeBonds de Investeerders via haar platform informeren dat de Fondsenwerving is afgesloten. Vanaf dat moment en op de Uitgiftedatum bepaald in het Fundraising Memorandum, kan het opgehaalde bedrag door de Emittent worden gebruikt voor het project waarop de Investeerder heeft ingeschreven.

Op de Uitgiftedatum zal de Lener per e-mail aan elke Investeerder een certificaat van inschrijving in het Obligatieregister sturen dat het onderschreven bedrag bevestigt. Voornoemd certificaat zal het eigendomsbewijs vormen.  

De terugbetaling van het kapitaal zal gebeuren door de Emittent, op de Vervaldag, rechtstreeks aan de Investeerders op de bankrekening die zij zullen hebben overgemaakt op het ogenblik van hun Inschrijving, zonder dat de fondsen op enig moment via BeeBonds zullen passeren.

 

2. Belangen

 • De Emittent zal de Investeerder een jaarlijkse interest betalen, berekend op het onderschreven bedrag.
 • De rentevoet op de obligatie-uitgifte wordt uitsluitend bepaald door de Emittent.

 

3. Publicatie op de Site, Abonnementsperiode en volgorde waarin Abonnementen worden verwerkt

De publicatie op de Site van een nieuwe Fund-Raising Event voorziet in een Inschrijvingsperiode, zoals beschreven in het Informatiememorandum. Investeerders erkennen dat, afhankelijk van het aantal Inschrijvingen ontvangen van 1er dag van de opening van de Aanbieding, kunnen zij hun Inschrijving bevestigd, verminderd of geannuleerd zien, ofwel (i) omdat de Financieringsdoelstelling vervroegd wordt bereikt, ofwel (ii) omdat de Minimale Financieringsdoelstelling niet wordt bereikt. Bovendien erkennen de Investeerders dat het bedrag van hun Inschrijving geregistreerd vanaf de 1ste dag van de opening van de Aanbieding zou worden "geserveerd" op 100% omdat (iii) het opgehaalde bedrag tussen de Minimale Financieringsdoelstelling en de Financieringsdoelstelling ligt. BeeBonds zal Inschrijvingen verwerken volgens de " Fisrt In - First Served "(FIFS), waarbij alleen rekening wordt gehouden met de datum van de overdracht van de inschrijvingsbedragen door de Investeerder naar de rekening van de Emittent. 

De Inschrijving van elke Investeerder zal pas als definitief worden beschouwd na ontvangst van het onderschreven bedrag op de specifieke bankrekening bestemd voor Fondsenwerving geopend door de Emittent. 

 

4. Financieringsdoelstelling en aannames voor wijzigingen in de investering

Indien de Financieringsdoelstelling wordt bereikt vóór de Uitgiftedatum, zal BeeBonds de hieronder beschreven procedure voor het afsluiten van de Fondsenwerving toepassen, tenzij anders vermeld in het Informatiememorandum:

 1. Inschrijvingen worden door BeeBonds gevalideerd totdat het bedrag van de Financieringsdoelstelling is uitgeput;

 2. De laatste Inschrijving die op de Site wordt ingevoerd voordat de Financieringsdoelstelling is uitgeput, zal worden verminderd met het bedrag van het saldo van de Financieringsdoelstelling waarop nog kan worden ingeschreven;

 3. Vanaf dat moment wordt de fondsenwerving als gesloten beschouwd;

 4. BeeBonds zal een bericht op haar website plaatsen om de beleggers te informeren dat de fondsenwerving is afgesloten;

 5. BeeBonds zal Investeerders niet langer toestaan om een investering te doen;

 6. De Investeerder wiens Inschrijving op deze wijze werd verminderd, zal hiervan door BeeBonds per e-mail op de hoogte worden gebracht. Het teveel betaalde bedrag door de Investeerder ter ondersteuning van zijn Inschrijving zal door de Emittent onmiddellijk terug gecrediteerd worden op de bankrekening gebruikt voor de betaling van het oorspronkelijk onderschreven bedrag;

 7. Inschrijvingen die voor de afsluiting van de Aanbieding zijn gevalideerd en die bij de verwerking door BeeBonds volgens het FIFS-principe niet kunnen worden behouden, zullen automatisch worden geannuleerd. De beleggers zullen onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. Indien blijkt dat zij de fondsen reeds hebben overgeschreven op de rekening die de Emittent specifiek voor de Inschrijving heeft geopend en indien deze rekening wordt gecrediteerd, zullen de bedragen binnen de 3 werkdagen aan de Investeerders worden teruggestort op de rekening via dewelke zij hun betaling hebben verricht.

Indien de Minimale Financieringsdoelstelling niet wordt bereikt op de Uitgiftedatum, zal BeeBonds, in overeenstemming met de Emittent, één van de drie hieronder beschreven eventualiteiten in overweging nemen, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het Informatiememorandum, met inbegrip van eventuele bijzondere bepalingen en voorwaarden:

 1. De Fondsenwerving kan worden verlengd door overeenstemming met de Emittent. Voor elke verlenging zal BeeBonds een aanvulling op het Informatiememorandum publiceren op haar Website met de voorwaarden van de verlenging en in het bijzonder de nieuwe Uitgiftedatum. De publicatie van deze aanvulling geeft Investeerders een herroepingsrecht van twee Werkdagen. Indien op het einde van de tweede Inschrijvingsperiode de Minimale Financieringsdoelstelling nog steeds niet is bereikt, zal de Emittent de keuze hebben om ofwel (i) het opgehaalde bedrag te aanvaarden of (ii) de Fondsenwerving te annuleren in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden. In beide gevallen zal BeeBonds een bericht publiceren op haar Site waarin het resultaat van de Fundraising wordt meegedeeld;

 2. De fondsenwerving wordt geannuleerd. BeeBonds zal op haar Site een bericht publiceren met het resultaat van de Fundraising. Beleggers die hebben ingeschreven op de Fund Raising zullen onmiddellijk via e-mail op de hoogte worden gebracht. Indien blijkt dat zij de fondsen reeds hadden overgeschreven op de rekening die door de Emittent werd geopend voor de Fund Raising, zullen deze fondsen binnen de 3 werkdagen worden teruggestort aan de Investeerder, indien deze rekening werd gecrediteerd;

 3. De Fondsenwerving kan definitief worden afgesloten indien de Emittent eenzijdig beslist om de Obligatie uit te geven waarvoor de Minimale Financieringsdoelstelling niet werd bereikt, met of zonder uitstel. In dit geval zal BeeBonds een aanvulling op het Informatiememorandum publiceren op haar Website. De publicatie van deze aanvulling geeft Investeerders een herroepingsrecht van twee Werkdagen.

Indien op de Uitgiftedatum het opgehaalde bedrag tussen de Minimale Financieringsdoelstelling en de Financieringsdoelstelling valt, zal BeeBonds, in overeenstemming met de Emittent, de hieronder beschreven procedure voor het afsluiten van de Fondsenwerving toepassen, tenzij anders gespecificeerd in het Informatiememorandum:

 1. Op de Uitgiftedatum wordt de Fondsenwerving als gesloten beschouwd;

 2. BeeBonds zal een bericht op haar website plaatsen om de Beleggers te informeren;

 3. Alle Investeerders die hebben ingeschreven op de Fondsenwerving en van wie het bedrag van de Inschrijving is gecrediteerd op de rekening die de Emittent heeft geopend voor de Fondsenwerving, zullen worden "bediend" tegen 100% van het bedrag van hun Inschrijving.

Het is de verantwoordelijkheid van de Investeerder om het Informatiememorandum voor elke Fund Raising, beschikbaar op de BeeBonds Site, te raadplegen om zich te informeren over de Financieringsdoelstelling en de termijn waarbinnen deze moet worden bereikt, de Minimale Financieringsdoelstelling en de gevolgen daarvan en de specifieke voorwaarden, de opschortende voorwaarden en/of bijkomende voorwaarden voorzien in het Informatiememorandum die de Inschrijvingsprocedure kunnen beïnvloeden.

PROJECTSELECTIE EN FINANCIERINGSPROCES

De Projecten zijn onderworpen aan een strenge voorafgaande selectie door een Selectiecomité opgericht door BeeBonds. Indien het Project wordt geselecteerd, zal BeeBonds alle informatie met betrekking tot de fondsenwerving, zoals uiteengezet in de Beschrijvende en Informatieve Nota's, ter beschikking stellen van de Beleggers. BeeBonds garandeert niet dat de Emittent de financiële voorwaarden van de Obligatie-uitgifte zal naleven.. Door in te schrijven op een Fund Raising, weet en erkent de Investeerder dat BeeBonds geen enkele garantie of verbintenis aangaat met betrekking tot de toekomstige prestaties of solvabiliteit van de Emittent. Bijgevolg kan BeeBonds ter zake niet aansprakelijk worden gesteld zoals aangegeven in artikel 25 hierna.

De geselecteerde emittenten moeten ook deze Algemene Gebruiksvoorwaarden goedkeuren. Door deze aanvaarding, door hun aanwezigheid op de Site en door het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot samenwerking met BeeBonds, stemmen ze ermee in gebonden te zijn aan BeeBonds. 

ABONNEMENTSVOORWAARDEN 

 

1. Achtergrond

Zoals reeds uiteengezet, biedt BeeBonds haar klanten een alternatieve financieringsdienst aan door hen in contact te brengen met emittenten en hen in staat te stellen in te schrijven op een Fund Raising en dus een investering te doen via BeeBonds.

 

2. Inschrijving in de praktijk en inschrijving in het obligatiehoudersregister

Inschrijving op een Fondsenwerving moet geschieden voor het minimumbedrag en een veelvoud van coupure van Obligaties zoals gedefinieerd door de Uitgevende instelling in het Informatiememorandum uitgegeven ten tijde van elke Fondsenwerving.

Het bedrag van de Fund-Raising Inschrijving gekozen door de Investeerder wordt betaald door middel van een overschrijving door de Investeerder op een financiële rekening, specifiek bestemd voor de Fund-Raising, geopend door de Emittent. 

De Fundraising Subscription wordt als definitief beschouwd zodra de Investeerder de fondsen heeft overgemaakt aan de Emittent.

De Investeerder zal een e-mail ontvangen waarin wordt bevestigd dat de operatie en zijn/haar Inschrijving op de Fondsenwerving succesvol zijn afgerond.

Op de Uitgiftedatum, i.e. de dag volgend op de afsluiting van de fondsenwerving, zal de Emittent het bewijs van definitieve Inschrijving leveren door het aantal Obligaties waarop ingeschreven werd door de Investeerder in te schrijven in het Obligatiehoudersregister dat wordt bijgehouden door de Emittent. Tegelijkertijd zal de Emittent de Investeerder een certificaat van inschrijving in het Obligatieregister sturen op naam van de Investeerder, met vermelding van het aantal Obligaties waarop werd ingeschreven en als bewijs van eigendom.

 

3. In gebreke blijven van de investeerder

Als de Investeerder het bedrag van de Inschrijving waartoe hij zich verbonden heeft niet zou betalen, zou dit waarschijnlijk het goede verloop van de Fondsenwerving verstoren als het bedrag van de fondsen dat daadwerkelijk gecrediteerd wordt op de Fondsenwervingsrekening die geopend is door de Emittent niet langer overeenstemt met het bedrag van de fondsen die verwacht werden.

Dit zou kunnen impliceren dat het maximumbedrag van de Fondsenwerving is bereikt, wat tot gevolg zou kunnen hebben dat (i) andere Investeerders de mogelijkheid wordt ontnomen om deel te nemen aan de Fondsenwerving, (ii) schade wordt berokkend aan de Emittent en BeeBonds indien dit de Fondsenwerving in gevaar zou brengen, omdat de Financieringsdoelstelling niet is bereikt.

Om dit te voorkomen zijn twee maatregelen gepland:

 • De inschrijving zal pas als definitief worden beschouwd wanneer de Investeerder het bedrag van de inschrijving heeft overgemaakt op de rekening van de Emittent, in toepassing van het volgende principe Wie het eerst komt, het eerst maalt.

 • De tweede maatregel betreft de mogelijke verlenging van de Inschrijvingsperiode voor de Fondsenwerving indien, ten gevolge van het in gebreke blijven van één of meerdere Investeerders, de Financieringsdoelstelling niet wordt bereikt wanneer dit op basis van de door de Investeerders onderschreven bedragen had moeten gebeuren. In een dergelijk geval kan BeeBonds de Inschrijvingsperiode verlengen met een periode die maximaal gelijk is aan de initiële Inschrijvingsperiode.

 

4. Limiet op fondsenwerving

Elke Fondsenwerving wordt gemaximeerd zodat de Financieringsdoelstelling niet kan worden overschreden. Eens de Financieringsdoelstelling is bereikt, zal de Inschrijvingsperiode automatisch eindigen, desgevallend vroeger dan de oorspronkelijk bepaalde termijn. BeeBonds en de Emittent zijn in geen geval aansprakelijk voor een vroegtijdige beëindiging van de Inschrijvingsperiode van een Fondsenwerving zodra de doelstelling van de Fondsenwerving op basis van de " Wie het eerst binnen is, wie het eerst maalt "zoals reeds vermeld in artikel 14.3.1.

BEZOLDIGING VAN BEEBONDS

De toegang tot de BeeBonds Site, de inschrijving als Klant en, meer algemeen, het aanbod van alternatieve financieringsdiensten door BeeBonds zijn volledig gratis voor Klanten.

Dit betekent dat het bedrag onderschreven door een Investeerder in het kader van een Fund Raising volledig en uitsluitend zal worden toegewezen aan de aldus verworven Obligaties en bijgevolg interest zal opbrengen, zonder dat het onderschreven bedrag zal worden verminderd als commissie betaald aan BeeBonds. 

De vergoeding die BeeBonds ontvangt in verband met een Fondsenwerving wordt uitsluitend betaald door de Emittent.

INFORMATIEVERZOEKEN

Alle vragen, verzoeken om informatie, enz. met betrekking tot een Fondsenwerving, een Emittent of anderszins kunnen schriftelijk worden gericht aan BeeBonds per e-mail aan  hello@BeeBonds.be.

Tenzij anders bepaald in de AVG, verbinden de Gebruiker en de Investeerder zich ertoe om op geen enkele manier en met geen enkel middel contact op te nemen met de Emittent, met uitzondering van de berichten die zij via de Site naar de Emittent kunnen sturen en die specifiek tot doel hebben om voornoemde partijen met elkaar in contact te brengen. Het zou in strijd zijn met het doel van het platform voor de Emittent om verzoeken om informatie, opmerkingen, overwegingen of klachten van de Gebruiker of de Investeerder te ontvangen anders dan via het kanaal voorzien op de Site.

Om de Emittent en bijgevolg BeeBonds niet te hinderen of te schaden, zullen de Gebruiker en de Belegger zal zich onthouden van elk ongeoorloofd contact met de Emittent.

De niet-naleving van dit artikel kan de beperking van de toegang tot de Site, de onmiddellijke beëindiging van de contractuele relatie met BeeBonds en een eventuele schadevordering tegen de Gebruiker en de Belegger rechtvaardigen.

DUUR EN EINDE

De inschrijving op de BeeBonds Site is van onbepaalde duur.

Een Investeerder die niet heeft ingeschreven op een Fund Raising kan zijn inschrijving op de BeeBonds site op elk moment en zonder kosten eenzijdig beëindigen door een e-mail te sturen naar het volgende contactadres: hello@BeeBonds.com. De uitschrijving van de Site en de daaropvolgende beëindiging van de contractuele relatie met BeeBonds vindt plaats binnen vijf dagen na ontvangst van de e-mail door BeeBonds.

Een Investeerder die reeds heeft ingeschreven op een Fondsenwerving en daardoor contractueel gebonden is aan BeeBonds, kan verzoeken om van de Site te worden uitgeschreven als Investeerder op de wijze beschreven in punt 19.2, wat inhoudt dat hij geen toegang meer zal hebben tot informatie met betrekking tot toekomstige Fondsenwerving en Emittenten. De Investeerder zal echter ten aanzien van BeeBonds gebonden blijven door alle bepalingen van deze ALV die verplichtingen opleggen aan Investeerders.

Vanaf de effectieve datum van deactivering of verwijdering van zijn profiel, om welke reden dan ook, heeft de Gebruiker geen toegang meer tot zijn profiel. Geen enkele door de Gebruiker op de Site gepubliceerde informatie zal in welke vorm dan ook door BeeBonds worden geleverd en het is dus aan de Gebruiker om alle maatregelen te nemen die hij nodig acht om deze informatie te beschermen.

BeeBonds behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de volledige of een deel van de site en de diensten stop te zetten indien de gebruiker de TOS of een van de beleidslijnen van BeeBonds heeft geschonden, of indien BeeBonds hiertoe wettelijk wordt gedwongen, zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van BeeBonds, met inbegrip van het recht om een schadevergoeding te eisen voor de schade die wordt geleden als gevolg van deze schending(en) van de TOS.

In geval van stopzetting van de toegang tot de hele Site en de Diensten of een deel ervan voor de Gebruiker om de hierboven vermelde redenen, zal BeeBonds de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen via e-mail of op zijn Profiel, bij zijn volgende bezoek of gebruik van de Site. De Gebruiker kan contact opnemen met BeeBonds als hij meent dat BeeBonds zijn profiel ten onrechte heeft geschorst of gedeactiveerd.

FISCALE BEHANDELING EN FISCALE VERPLICHTINGEN

De Klant erkent uitdrukkelijk dat BeeBonds geen fiscaal of boekhoudkundig advies of bijstand verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn fiscale verplichtingen na te komen en om, indien nodig met de hulp van een belastingadviseur en/of een registeraccountant van zijn keuze, de (fiscale) behandeling van zijn situatie te analyseren.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de rentevoeten die op de Site en in alle documenten met betrekking tot elke Fondsenwerving worden vermeld, uitgedrukt zijn in nominale brutotarieven, zonder de impact van enige belasting, onverminderd de verplichting om roerende voorheffing in te houden of belasting te betalen in hoofde van de begunstigde van de rente.

Bijgevolg moet elke persoon die fiscaal geen inwoner is van België en die wenst deel te nemen aan een Inschrijving als Investeerder in het kader van een Fondsenwerving, vooraf nagaan en zich ervan vergewissen dat een dergelijke Inschrijving verenigbaar is met de wetgeving die van kracht is in de Staat waar hij of zij verblijft, in het bijzonder met betrekking tot de betaling van belastingen die in die Staat verschuldigd kunnen zijn als gevolg van de Inschrijving. Dergelijke inkomsten uit effecten kunnen onderworpen zijn aan roerende voorheffing overeenkomstig de bepalingen van dubbelbelastingverdragen waarbij België partij is en die van toepassing kunnen zijn..

Het is de verantwoordelijkheid van alle Investeerders om na te gaan of zij in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling en/of belastingvermindering en/of belastingaftrek en/of vrijstelling van roerende voorheffing op het geheel of een deel van de Fondsinzameling(en), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Evenzo is het de verantwoordelijkheid van de Investeerder om enige toepasselijke belasting of aanverwante belasting te betalen over het geheel of een deel van de Fondsenwerving.

De Investeerder doet uitdrukkelijk afstand van elke vordering tegen BeeBonds die voortvloeit uit een fiscaal gevolg verbonden aan een Inschrijving in het kader van een Fund Raising.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud van de BeeBonds-website, met inbegrip van de grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, databanken en iconen - met uitzondering van reclame en eigen namen - is de intellectuele eigendom van BeeBonds en wordt beschermd door het auteursrecht, door de rechten van de producent van een databank en door het merkenrecht.

De vorm van de BeeBonds-website (plan, keuze en lay-out van de rubrieken, organisatie van de gegevens en tabbladen) is auteursrechtelijk beschermd.

Behoudens andersluidende vermelding mag de Intellectuele eigendom van BeeBonds niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van BeeBonds en voor de in de AVU vermelde doeleinden of voor de in de tekst van de Site vermelde doeleinden. De Investeerder of de Gebruiker is niet gemachtigd om de Site en/of de volledige of gedeeltelijke inhoud ervan te gebruiken, te reproduceren, mee te delen, door te sturen, te publiceren, te kopiëren, te exploiteren, uit te pakken en/of te hergebruiken op een manier die strijdig kan zijn met de Intellectuele Eigendomsrechten van BeeBonds of derden. Het is de Investeerder of Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de Site (met inbegrip van de abonnementen, tekst, afbeeldingen of audio- of videobestanden) voor openbare of commerciële doeleinden te verspreiden, te extraheren, te reproduceren of te wijzigen, over te dragen, te hergebruiken, ter beschikking te stellen of te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van "robots" of andere mechanismen). Bij gebrek aan voorafgaande schriftelijke toestemming verleent BeeBonds hiervoor geen enkele licentie.

Niets in de AVU verleent enig recht, titel of belang in Intellectuele Eigendom anders dan noodzakelijk om de Investeerder of Gebruiker in staat te stellen de Site te betreden, te bezoeken en te gebruiken of toegang te krijgen tot de Diensten. BeeBonds behoudt zich alle andere rechten voor dan deze opgenomen in de AVU.

De inhoud die wordt gepubliceerd door de Gebruiker of door BeeBonds op verzoek of op aanwijzing van de Gebruiker, wordt gepubliceerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker of de Investeerder.

De Gebruiker of de Investeerder verbindt zich ertoe BeeBonds te waarborgen en te vrijwaren tegen elke klacht, vordering, gerechtelijke procedure of andere uitgevoerd door een andere Gebruiker of een Derde in geval van schending van een Intellectueel Eigendomsrecht van deze andere Gebruiker of Derde.

In sommige rubrieken bevat de BeeBonds Site hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die door derden worden beheerd. BeeBonds is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze websites en hun inhoud en kan niet worden beschouwd als een goedkeuring, publicatie of machtiging van deze websites of hun inhoud. Bijgevolg zijn de eigenaars en exploitanten van deze sites alleen verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten en diensten die zij op hun site aanbieden, met name wat betreft consumentenbescherming, verkoop op afstand, prijsregulering en andere. BeeBonds kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de internetgebruikers en haar klanten voor elke klacht of rechtsvordering die tegen hen wordt ingesteld door een derde die beweert dat het gebruik van een van de inhoudselementen van de BeeBonds-site of van een van de producten of diensten die op de site worden aangeboden, een inbreuk zou vormen op een van zijn intellectuele-eigendomsrechten.

Titel 7 van boek XI van het Wetboek van economisch recht betreffende de rechtsbescherming van databanken bepaalt dat de schending van deze rechten een misdrijf van namaak vormt en wordt bestraft met boetes en gevangenisstraffen tot respectievelijk 100.000 EUR en drie jaar en dat deze straffen in geval van recidive kunnen worden verdubbeld. Sommige benamingen, onderscheidingstekens en logo's op deze website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen van BeeBonds of van derden. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van de beschermde elementen van de BeeBonds-website, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeeBonds. Elk verzoek in dit verband kan worden gericht aan hello@BeeBonds.com.

PERSOONSGEGEVENS

Voor alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Gebruiker of Investeerder het privacybeleid en het cookiebeleid van BeeBonds raadplegen, die beschikbaar zijn op de Site.

PREVENTIE VAN BELANGENCONFLICTEN

 

1. Beleid en betrokken personen

Om belangenconflicten te voorkomen en te vermijden heeft BeeBonds een beleid ter voorkoming van belangenconflicten opgesteld, dat hieronder is samengevat.

Dit beleid is van toepassing op alle personen die handelen in naam van BeeBonds, met inbegrip van haar bestuurders, werknemers en personeelsleden, die betrokken zijn bij activiteiten die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict of die toegang hebben tot bevoorrechte informatie of andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de klanten van BeeBonds of tot transacties afgesloten met of in naam van haar klanten en/of de Emittenten.

BeeBonds zal ervoor zorgen dat haar leveranciers en onderaannemers die toegang hebben tot voorkennis of andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de klanten van BeeBonds of tot transacties die worden aangegaan met of namens haar Klanten en/of Emittenten, zich houden aan het belangenconflictbeleid van BeeBonds.

 

2. Verbodsbepalingen om belangenverstrengeling te voorkomen.

Om elke situatie van belangenconflict te voorkomen, moet elke Persoon die betrokken is bij een situatie van belangenconflict, in het kader van zijn taken, rechtstreeks en onmiddellijk aan de directie van BeeBonds elke situatie melden die een belangenconflict kan vormen, zelfs een potentieel conflict.

In het bijzonder, en geenszins uitputtend, is elke Persoon die betrokken is bij een situatie van belangenverstrengeling verplicht om het bestaan ervan onmiddellijk bekend te maken:

 • Een band van aandeelhouderschap of obligatiehouderschap met een Emittent;
 • Een leidinggevende, bezoldigde of onafhankelijke functie bij de Emittent;
 • Elk eigendomsbelang, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat zij zou hebben bij de selectie van een Emittent of bij de selectieprocedure van BeeBonds voor een financieringsproject.

Diezelfde Personen mogen ook geen financiering via het BeeBonds-platform aanvragen via een vennootschap waarin de Persoon Betrokken bij een belangenconflict een participatie heeft, bestuurder is of een managementfunctie uitoefent.

De volgende transacties in financieringsinstrumenten zijn ook verboden voor Personen die betrokken zijn bij een situatie van belangenconflict:

 • Elke transactie die wordt uitgevoerd door te profiteren van of gebruik te maken van voorwetenschap met betrekking tot het financieringsinstrument of de emittent van dit financieringsinstrument. Het gebruik van voorkennis is marktmisbruik;
 • Elke transactie die bedoeld is om de prijs van financieringsinstrumenten te manipuleren of elke handeling die bedoeld is om misleidende informatie over een Emittent te verspreiden;
 • Elke transactie namens een Klant die profiteert van hetzelfde onrechtmatige voordeel is ook verboden.

 Geen enkele werknemer of medewerker van BeeBonds mag een functie als bestuurder (of een gelijkaardige managementfunctie) in een onderneming uitoefenen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BeeBonds. In het verlengde hiervan is elke al dan niet bezoldigde externe functie, met name wanneer deze wordt uitgeoefend door de band van de werknemer of medewerker met BeeBonds te benadrukken, onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.

VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

BeeBonds heeft verplichtingen inzake waakzaamheid, identificatie en verificatie van de identiteit van de personen die klant willen worden, met name door middel van de vragenlijst die ze moeten invullen bij hun inschrijving op de Site en in het kader van de fondsenwerving waaraan ze vervolgens zullen deelnemen.

Door de GCU te aanvaarden, verklaren de Investeerders-kandidaten dat de bron van de fondsen die zij zullen betalen in het kader van de Fondsenwerving wettig is en voldoet aan de Wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd door de Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten.

BeeBonds verbindt zich ertoe om op de Site enkel Fondsenwerving voor te stellen die bestemd zijn om een rechtmatige activiteit van de Emittent te financieren.Daarom controleert BeeBonds tijdens de selectiefase van de projecten die door de emittenten worden overwogen, het maatschappelijk doel en de werkelijke activiteit van de emittent.

Bovendien verbindt de Emittent zich er contractueel toe jegens BeeBonds om de fondsen uitsluitend toe te wijzen aan de activiteiten en/of projecten die de Emittent heeft aangegeven in overeenstemming met de documenten en informatie verstrekt aan BeeBonds en de Investeerders.

BeeBonds BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

1. Achtergrond

In elk geval en niettegenstaande wat hieronder wordt beschreven, kan BeeBonds alleen worden gehouden tot inspanningsverplichtingen en geen enkele resultaatsverplichting voor de diensten die zij aanbiedt.

De Diensten, producten, aanbiedingen, inhoud en materialen op de Site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de wet of de wet. Tenzij bij wet verboden, wijst BeeBonds alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten.

Indien de Investeerder of Gebruiker ontevreden is met de gehele of een deel van de Site, of met deze AVU, is zijn/haar enige en exclusieve remedie de Site niet meer te bezoeken, te bezoeken of te gebruiken.

In elk geval zal BeeBonds niet aansprakelijk zijn voor enig verlies geleden door een Investeerder als gevolg van een inbreuk door de Investeerder op zijn eigen verplichtingen, in geval van een inbreuk door de Emittent of een derde of in geval van overmacht.

Behalve in geval van fraude wijst BeeBonds alle verantwoordelijkheid af in geval van fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden van de op de site verstrekte informatie.

BeeBonds kan niet verantwoordelijk worden gesteld door een Gebruiker of een Belegger, behalve in geval van grove nalatigheid of fraude, voor elke handeling, nalatigheid, niet-uitvoering, gedeeltelijke uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen door BeeBonds met betrekking tot de schade of het verlies dat rechtstreeks of onrechtstreeks door deze Gebruiker of deze Belegger wordt geleden als gevolg van een handeling of nalatigheid van een andere Gebruiker of Belegger of elke andere persoon die met deze laatste verbonden is.

BeeBonds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan een Investeerder, een Gebruiker of een Derde, op grond van een contractuele, quasi-delictuele of andere verantwoordelijkheid, als gevolg van een handeling of een feit na de vervaldatum of de beëindiging van de GCU of in geval van stopzetting van de levering van de Site en de Diensten.

BeeBonds is niet aansprakelijk ten opzichte van de Gebruiker of Investeerder voor enige schadevergoeding in geval van wijziging of annulering van een Project of in geval van mislukking van een Abonnement.

BeeBonds kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van een Belegger, Gebruiker of Derde voor elke verslechtering, opschorting of onderbreking van de Site of Diensten die te wijten is aan overmacht, aan de handeling van een Belegger, Gebruiker of Derde of aan de gevaren die voortvloeien uit de techniciteit en de complexiteit van de implementatie en/of levering van de Site of Diensten.

BeeBonds is door de TOS geenszins verplicht om iets te doen of na te laten dat, naar haar mening, een wet of voorschrift of een eventuele geheimhoudingsplicht zou schenden of doen schenden.

Indien BeeBonds, niettegenstaande de hierboven of hieronder vermelde gevallen van exoneratie, toch aansprakelijk wordt geacht, zal het totale gecumuleerde bedrag van de eventueel door BeeBonds aan één (of meer) Belegger(s) en/of één (of meer) Gebruiker(s) verschuldigde vergoeding en/of schadevergoeding, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen, in verband met de terbeschikkingstelling van de Site en/of Diensten, ongeacht de oorzaak van deze schadevergoeding en/of deze schadevergoeding, wordt uitdrukkelijk begrensd tot 1.000,00 (duizend euro).000,00 (duizend euro), binnen de grenzen bepaald door de wet, en in het bijzonder door de Crowdfunding Wet.

Voor zover de wet dit toelaat, kan BeeBonds niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of welke andere schade dan ook die voortvloeit uit uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van de Site.

 

2. Aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de Site

Niettegenstaande BeeBonds alles in het werk stelt om haar site op een continue en ononderbroken manier ter beschikking te stellen van de gebruikers en beleggers of, meer algemeen, van de internetgebruikers, behoudt BeeBonds zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, zoals reeds vermeld, de toegang tot haar site om technische of andere redenen te onderbreken en haar diensten te beëindigen, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor deze onderbrekingen en de eventuele nadelige gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor haar klanten, de internetgebruikers in het algemeen of voor derden. 

Dit geldt in het bijzonder als de toegang tot de Site wordt onderbroken tijdens een fondsenwervingsperiode en als een internetgebruiker of Klant zich als gevolg van deze onderbreking niet kan inschrijven voor de fondsenwerving.

De verantwoordelijkheid van BeeBonds kan in geen geval in vraag worden gesteld in geval van onderbreking van de toegankelijkheid van de Site en/of de Diensten die er worden verleend en er kan geen schadevergoeding van hem worden geëist uit hoofde van winstderving of verlies van een kans, verlies van winst of winst of tijdverlies, behalve indien deze onderbreking het gevolg is van een verwijtbare nalatigheid van BeeBonds of een fout van BeeBonds en moet worden beschouwd als een tekortkoming van BeeBonds in de nakoming van de verplichtingen die op hem rusten.

BeeBonds is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gegevens die de Gebruiker eventueel met wie dan ook uitwisselt in het kader van het gebruik van de Site.

Noch BeeBonds, noch een van haar licentiegevers, licentiehouders, onderaannemers, dienstverleners of anderszins garandeert dat de Site of de functies die deze bevat ononderbroken of vrij van fouten zullen worden geleverd, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat deze Site of de servers die de Site beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Alle diensten, producten, aanbiedingen, inhoud of items die worden gedownload of anderszins verkregen door toegang tot, bezoek aan of gebruik van de Site, zijn voor risico van de Investeerder of Gebruiker, die aansprakelijk is voor alle schade aan zijn/haar computerapparatuur en voor gegevensverlies als gevolg van toegang tot, bezoek aan of gebruik van de Site of van het downloaden van een dienst, product, aanbieding, inhoud of item dat direct of indirect aan de Site is gekoppeld.

De Services en de Site kunnen hyperlinks bevatten naar sites of diensten die worden geleverd door Derden (gezamenlijk "Derden" genoemd). Sites van derden Sites van derden") waar de pagina's met betrekking tot de Sites van derden in een volledig, geïsoleerd venster verschijnen, onder hun respectieve adressen. Dergelijke sites van derden vallen niet onder de controle van BeeBonds en BeeBonds is er niet verantwoordelijk voor. BeeBonds controleert, keurt, controleert, onderschrijft of garandeert de sites van derden niet. De gebruiker opent en gebruikt de sites van derden op eigen risico.

BeeBonds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites van derden die niet in overeenstemming zijn met de Belgische, Franse, Europese en/of internationale wetten en reglementen.

Wanneer de gebruiker gebruik maakt van een link naar een site van een derde partij, zijn de voorwaarden en het beleid van die derde partij van toepassing, met inbegrip van het beleid inzake privacy en het verzamelen van persoonsgegevens. De gebruiker moet alle inlichtingen inwinnen die hij noodzakelijk of gepast acht alvorens over te gaan tot een transactie met betrekking tot dergelijke sites van derden.

 

3. Rol van BeeBonds en beperking van aansprakelijkheid in deze context

De rol van BeeBonds is beperkt tot het in contact brengen van Investeerders met Emittenten om Investeerders in staat te stellen in te schrijven op een Fund Raising die bedoeld is om de activiteiten en/of projecten van de Emittenten via BeeBonds te financieren.

De Investeerder zal geen verhaal hebben tegen BeeBonds in geval van wanbetaling door de Emittent die leidt tot de opschorting of, in voorkomend geval, de verdwijning van de verplichtingen tot terugbetaling van kapitaal en/of gelopen interesten.

In elk geval zal BeeBonds niet aansprakelijk zijn voor enig verlies geleden door een Investeerder en/of een Emittent als gevolg van enige inbreuk of vertraging door de Investeerder in de uitvoering van zijn verplichtingen, als gevolg van enige inbreuk of vertraging door de Emittent in de uitvoering van zijn verplichtingen, als gevolg van enige inbreuk door een Derde of in geval van overmacht of toeval.

Zoals beschreven in artikel 15 hierboven, worden de Emittenten voorgeselecteerd door BeeBonds op basis van verschillende criteria zoals hun kerncijfers, hun bestaande solvabiliteit en hun vooruitzichten voor toekomstige groei en ontwikkeling, met inbegrip van de activiteiten en/of projecten waaraan de opgehaalde fondsen zullen worden toegewezen.

Wat de voorstelling van de Emittenten op haar Site betreft, is het doel van de activiteit van BeeBonds beperkt tot het verstrekken van informatie over de bestaande rentabiliteit en solvabiliteit van de Emittent en over zijn vooruitzichten voor toekomstige groei en ontwikkeling, zonder dat deze informatie een beleggingsadvies vormt of kan worden geïnterpreteerd.

Bovendien weet en erkent de Investeerder dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige prestaties en dat, behalve in geval van fraude, BeeBonds niet aansprakelijk zal zijn voor enig verlies geleden door een Investeerder als gevolg van de verslechtering van de financiële positie van een Emittent of als gevolg van het in gebreke blijven van de Emittent om de lening terug te betalen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Investeerder om zijn/haar eigen mening te vormen over de Emittent en/of de Fundraising waarop hij/zij wil inschrijven en, indien nodig, het advies van een beleggingsadviseur in te winnen.

 

4. Aansprakelijkheid met betrekking tot juridische documenten uitgegeven door de Emittent

BeeBonds is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of ongeldigheden in juridische documenten die door de Emittent worden onderschreven of onderschreven, waarbij de Emittent de verplichting heeft om de draagwijdte, de inhoud en de juridische gevolgen van dergelijke documenten te begrijpen en desgevallend juridisch advies in te winnen.

 

5. Overmacht

BeeBonds kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht.

Indien, door omstandigheden buiten de wil van BeeBonds, de uitvoering van haar verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudig wordt verzwaard of bemoeilijkt, verbinden BeeBonds en de Gebruiker of Investeerder zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien er geen akkoord wordt bereikt binnen een redelijke termijn, kan elke partij de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen inroepen zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

OPMERKINGEN

Behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald in de TOS, zullen Beleggers en Gebruikers elke kennisgeving die vereist of toegestaan is krachtens de bepalingen van de TOS schriftelijk per e-mail aan BeeBonds bezorgen op het e-mailadres hello@BeeBonds.com of per aangetekende brief met ontvangstbewijs geadresseerd aan : BeeBonds, Zaadfabriek Volontaireslaan 19 - Vrijwilligerslaan, 19 - B - 1160 - Oudergem.

BeeBonds kan het adres waarnaar de kennisgevingen moeten worden gestuurd, wijzigen door in de GCU en/of op de Site het nieuwe adres te vermelden waarnaar de kennisgevingen moeten worden gestuurd.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de TOS, zal BeeBonds elke kennisgeving die vereist of toegestaan is krachtens de bepalingen van de TOS schriftelijk aan de Gebruiker richten, per e-mail naar het e-mailadres dat door de Gebruiker in zijn profiel is vermeld of per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het postadres dat door de Gebruiker in zijn profiel is vermeld.

De in artikel 26, leden 1 en 2, bedoelde kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan:

 1. voor kennisgevingen die aangetekend met ontvangstbevestiging zijn verzonden: op de datum van de eerste aanbieding van de aangetekende zending door de postdiensten, waarbij de op het ontvangstbewijs vermelde datum als bewijs geldt; en

 2. Voor kennisgevingen verzonden per e-mail: op de datum vermeld in de e-mail, op uitdrukkelijke voorwaarde dat de e-mail in leesbare vorm is ontvangen.

NIET-CONCURRENTIE

Zolang zijn inschrijving op de Site duurt en voor een periode van één jaar na het einde van zijn inschrijving, verbindt elke Klant zich ertoe om niet rechtstreeks of onrechtstreeks en op om het even welke manier met BeeBonds te concurreren door een platform te organiseren of te ontwikkelen dat gelijkaardig of identiek is aan de Site en dat zich richt tot de Emittenten die op de Site zijn vermeld.

Het concurrentieverbod waarin dit artikel voorziet, geldt zowel voor het Belgische grondgebied als voor het grondgebied van de landen die aan België grenzen.

 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

BeeBonds heeft een verzekeringspolis afgesloten die haar professionele aansprakelijkheid dekt bij de verzekeringsmaatschappij AIG, gevestigd aan de boulevard de la Plaine nummer 11 in overeenstemming met artikel 12 van de Franse Crowdfunding wet.

 

ONAFHANKELIJKHEID

De Gebruiker of Investeerder gebruikt de Site en de op de Site aangeboden Diensten op volledig onafhankelijke wijze en zijn inschrijving op de Site en de Fondsenwerving vormen ten aanzien van BeeBonds geen enkele relatie van ondergeschiktheid, agentschap, partnerschap of vertegenwoordiging.

 

INTEGRALITEIT

Tenzij anders bepaald, bevat de GTU de volledige en exclusieve voorwaarden die van toepassing zijn op het onderwerp van de GTU en vervangt zij alle eerdere onderhandelingen, mededelingen, verklaringen en verbintenissen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de GTU.

 

DEELBAARHEID EN VERVANGING

Indien een bepaling van de AGV ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid of niet afdwingbaarheid geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de AGV, tenzij deze andere bepaling integraal deel uitmaakt van of duidelijk scheidbaar is van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. In geval van een dergelijke ongeldigheid of ontoepasbaarheid zullen de partijen te goeder trouw trachten overeenstemming te bereiken over de wijzigingen die in de GTU moeten worden aangebracht en de ongeldige bepaling of de ontoepasbaar geachte bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, teneinde de GTU zoveel mogelijk een effect te geven dat overeenstemt met de gemeenschappelijke intentie van de partijen, teneinde het economische evenwicht van de GTU en de betrekkingen tussen de partijen in stand te houden.

 

CLAIMS EN BEROEPEN

Voor elke klacht kan de Belegger of de Gebruiker een schriftelijke klacht richten aan de klantendienst van BeeBonds per e-mail naar het e-mailadres hello@BeeBonds.com of per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan: BeeBonds, Seed Factory Volontaireslaan 19 - Vrijwilligerslaan, 19 - B - 1160 - Oudergem.

Verhaal

Deze AGV voorzien niet in een buitengerechtelijke methode van klachten- of geschillenbeslechting zoals vermeld in artikel 34 hieronder;

Een Belegger die dit wenst, kan echter een vordering instellen tegen BeeBonds volgens de regels van het Belgisch recht. 

Voor zover BeeBonds weet, is er geen garantiefonds van toepassing op haar activiteiten.

 

BEWIJS

Elektronische vastlegging vormt bewijs tussen de Partijen. Aanvaarding door middel van een klik bewijst de verbintenis van de Partijen.

 

LTOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het Belgisch recht is het enige recht dat van toepassing is op de AV en op de relatie tussen BeeBonds en de Gebruiker of Belegger en tussen Gebruikers of Beleggers onderling. Hetzelfde geldt voor de rechtsverhouding tussen Beleggers en Emittenten.  

Alle geschillen die ontstaan in het kader van de relatie geregeld door de AVTU vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De AVV voorzien niet in een buitengerechtelijke geschillenregeling.

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Site-editorBEEBONDS
BedrijfsvormNaamloze Vennootschap
BTW-nummerBE 0658 962 075
HoofdkantoorSeed Factory Volontairlaan 19 - Vrijwilligerslaan, 19 - B - 1160 - Oudergem - Oudergem
FSMA goedkeuringAlternatief Financieringsplatform goedgekeurd op 23 april 2019 door de Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) gevestigd Congresstraat 12-14, B - 1000 - Brussel - Tel: +32(0)2 220 52 11
E-mailadreshello@beebonds.com
E-mailadres voor ondersteuningsupport@beebonds.com
Websitehttps://www.beebonds.com/
Telefoonnummer+32 (0)2 896 92 98
Site hostVliegwiel (Fancy Chap, inc.).